دستگاه سه‌گاه

دستگاه سه‌گاه دارای ۱۴ گوشه است که در اینجا ۵ گوشه انتخاب شده، کوک سه‌تار: سیم اول دو (C) سیم دوم سُل (G) سیم سوم لا کرون (A Kron) سیم چهارم فا (F)