دستگاه راست پنجگاه

دستگاه راست پنجگاه، دارای ۲۴ گوشه است که در اینجا ۶ گوشه انتخاب شده، کوک سه‌تار: سیم اول دو (C) سیم دوم فا (F) سیم سوم و چهارم دو (C)