نت شور ردیف

درآمد
کرشمه
ملانازی
زیرکش سلمک
شهناز
قرچه
رضوی
رضوی ص ۲ و ۳
رضوی ص ۴ و ۵
رضوی ص ۶
بزرگ
کوچک
گریلی
گریلی ص ۳ و ۴
گریلی ص ۵
رنگ هشتری