نت سه‌گاه ردیف

چهارمضراب
درآمد
کرشمه
زابل
مخالف ص ۱
مخالف ص ۲ و ۳