نت راست پنجگاه ردیف

درآمد
زنگ شتر
زنگوله
روح‌افزا
پنجگاه
عشاق ص ۱ و ۲
عشاق ص ۳