نت ماهور ردیف

درآمد
کرشمه
آواز
مقدمه داد و داد
خسروانی
جهارپاره
دلکش
بقیه دلکش
فیلی
شکسته
شکسته ص ۲
نهیب
محیر
عراق
اصفهانک
کرشمه دیگر
راک هندی
راک هندی ص ۲
رنگ حربی
رنگ حربی ص ۲
رنگ حربی ص ۳