نت نوا ردیف

چهارمضراب
درآمد اول
درآمد دوم
کرشمه
گردونیه
نغمه
نهفت
بوسلیک
نیشابورک
ملک حسینی
خُجسته
مَحسُلی