نت همایون ردیف

چهارمضراب
درآمد اول
درآمد دوم
چکاوک
بیداد
نی‌داوود
سوز و گداز
لیلی و مجنون
شوشتری
راز و نیاز
طرز
رنگ فرح
رنگ فرح ص ۲