نت دشتی ردیف

درآمد
اوج
بیدگانی
حاجیانی
حاجیانی ص ۲
غم‌انگیز
گیلکی
گیلکی ص ۲