نت چهارگاه ردیف

درآمد
درآمد دوم
کرشمه
زابل
مخالف
مخالف صفحه ۲ و ۳
مغلوب
منصوی
حُدی
پهلوی
رجز