نت بیات ترک ردیف

درآمد اول
دوگاه
درآمد دوم
درآمد سوم
فیلی
بسته نگار
شکسته