نت ابوعطا ردیف

درآمد
رامکلی
حجاز
چهارپاره ص ۱و ۲
چهارپاره ص ۳ و ۴