نت بیات کرد ردیف

درآمد اول
درآمد دوم
درآمد دوم ۲ و ۳
بسته‌نگار
حاج حسنی
درآمد سوم