دستگاه ماهور

دستگاه ماهور شمل ۳۹ گوشه است که اینجا ۱۷ گوشه‌ انتخاب شده، کوک سه‌تار: سیم اول دو (C) سیم دوم سٌل (G) سیم سوم و چهارم دو (C)