دستگاه همایون

دستگاه همایون، شامل ۲۲ گوشه است. در اینجا ۱۲ گوشه مهم انتخاب شده، کوک سه‌تار: سیم اول دو (C) سیم دوم سٌل (G) سیم سوم و چهارم ر (D)