دستگاه شور

دستگاه شور، دارای ۳۴ گوشه است که در اینجا ۱۲ گوشه انتخاب شده، کوک سه‌تار: سیم اول دو (C) سیم دوم سٌل (G) سیم سوم دو (C) سیم چهارم فا (F) شور لا، سیم اول دو (C) سیم دوم سٌل (G) سیم سوم لا (A) سیم چهارم ر (D)