دستگاه نوا

دستگاه نوا دارای ۲۲ گوشه است که در اینجا ۱۲ گوشه انتخاب شده، کوک سه‌تار سیم اول دو (C) سیم دوم سٌل (G) سیم سوم و چهارم ر (D)