دستگاه چهارگاه

دستگاه چهارگاه دارای ۳۳ گوشه است که در اینجا ۱۱ گوشه انتخاب شده، کوک سه‌تار: سیم اول دو (C) سیم دوم سُل (G) سیم سوم و چهارم دو (C)