آواز بیات ترک

آواز بیات ترک، شامل ۱۶ گوشه است. در اینجا ۷ گوشه مهم انتخاب شده، کوک سه‌تار: سیم اول دو (C) سیم دوم فا (F) سیم سوم و چهارم دو (C)