آواز بیات کٌرد

آواز بیات کٌرد، دارای ۶ گوشه‌ است که در اینجا ۵ گوشه انتخاب شده،  کوک سه‌تار: سیم اول دو (C) سیم دوم فا (F) سیم سوم و چهارم دو (C) یا سیم اول دو (C) سیم دوم سٌل (G) سیم سوم دو (C) سیم چهارم فا (F)