آواز اصفهان

آواز بیات اصفهان، شامل ۵ گوشه است. کوک سه‌تار: سیم اول دو (C) سیم دوم سٌل (G) سیم سوم و چهارم ر (D)