آواز دشتی

آواز دشتی شامل ۶ گوشه است. کوک سه‌تار: سیم اول دو (C) سیم دوم سٌل (G) سیم سوم و چهارم ر (D) می‌توان سیم سوم را لا (A) کوک کرد.