آواز افشاری

آواز افشاری دارای ۴ گوشه است. کوک سه‌تار: سیم اول دو (C) سیم دوم سُل (G) سیم سوم و چهارم دو (C) یا سیم دوم را فا (F) کوک کرد.