آواز ابوعطا

آواز ابوعطا، دارای ۷ گوشه است که در اینجا ۴ گوشه انتخاب شده، کوک سه‌تار: سیم اول دو (C) سیم دوم سُل (G) سیم سوم و چهارم ر (D)